Prawo pracy

W dziale Prawo pracy znajdą Państwo porady dotyczące wynagrodzeń pracowników, czasu pracy, prawa do świadczeń i urlopów, obowiązków instytucji kultury jako pracodawcy.

Liczba artykułów w dziale: 713

Umowa o pracę a umowa-zlecenie dotycząca warsztatów

W instytucji kultury organizowane są warsztaty kreatywne dla dzieci. Gdy instruktorka zrezygnowała z dalszego ich przeprowadzania, dyrektor zaproponował prowadzenie tych zajęć bibliotekarce. Warsztaty odbywają się poza godzinami jej pracy.
Czy w tym przypadku należy zaproponować bibliotekarce dodatek specjalny czy umowę-zlecenie?

Dodatek stażowy w podstawie godzin nadliczbowych

Muzeum zatrudniło na 1/2 etatu opiekuna ekspozycji. W jednym miesiącu pracownik przekroczył limit swoich godzin i wypłacono mu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przeliczone według stawki wynagrodzenia zasadniczego podzielonego przez liczbę godzin, które pracownik był zobowiązany przepracować. Dodatek stażowy wypłacono w wysokości 20% po wyliczeniu od podstawy wynagrodzenia zasadniczego ujętego w umowie o pracę.
Czy prawidłowo policzono wynagrodzenie, nie ujmując dodatku stażowego w podstawie godzin ponadwymiarowych?

Czas pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

W bibliotece zatrudnione są tylko dwie osoby. Jedna z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 08:00 do 12:00.
Czy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować w soboty, przy założeniu, że poniedziałek będzie miał wolny, od wtorku do czwartku będzie pracował po 8 godzin, w piątek — 7 godzin, a w sobotę 4 godziny, tak, aby zachowany był pięciodniowy i 35-godzinny tydzień pracy dla tego pracownika?
Jeśli pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymał zgodę od lekarza medycyny pracy, że może pracować 8 godzin na dobę i w godzinach nadliczbowych, czy oznacza to, że musi pracować 8 godzin dziennie, czy może pracować po 8 godzin, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. gdy drugi pracownik jest na urlopie)?

Podstawa wynagrodzenia chorobowego

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego przy uzupełnieniu wynagrodzenia w danym miesiącu?

Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach

 • Zdarza się, że po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy nagrodę jubileuszową wypłaca się pracownikowi instytucji kultury częściej niż co 5 lat
 • Warunkiem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w instytucji kultury
 • W regulaminie wynagradzania można regulować zasady wypłaty nagrody jubileuszowej korzystniej niż w ustawie o działalności kulturalnej

Czy w podstawie odprawy emerytalnej ujmuje się nagrodę roczną?

Pracownik w tym roku otrzymał nagrodę roczną (nagroda jest uznaniowa), a od 28 września br. przeszedł na emeryturę.
Czy nagrodę tę należy wliczyć do odprawy emerytalnej (trzymiesięczne wynagrodzenie)?

Wolne za pracę w sobotę a wymiar czasu pracy

Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy i pracuje od poniedziałku do piątku. Za pracę w sobotę pracownikowi oddawany jest dzień wolny w tygodniu. W lutym pracownik zamiast obowiązującego go wymiaru 20 dni pracy, ma w rejestrze ujęte 19 dni, ponieważ w tygodniu odebrał sobie dzień za pracę w sobotę.
Czy kalendarz należy skorygować do 20 dni pracy w lutym 2022 r.?

Zwolnienie z badań wstępnych ponownie zatrudnianego pracownika

Dyrektor instytucji zatrudnia ponownie tego samego pracownika na to samo stanowisko. Pracownik ma ważne badania.
Czy należy go skierować na badania wstępne?

Udokumentowanie stażu pracy

Bibliotekarka zatrudniona w bibliotece od 1983 r. swoją pierwszą nagrodę jubileuszową otrzymała w 2002 r. za 20 lat i kolejne otrzymywała co pięć lat. W tym roku oczekiwała na nagrodę za 40 lat. Okazało się, że w jej teczce osobowej nie ma świadectwa pracy z pierwszego miejsca zatrudnienia (rok pracy w innej bibliotece), a jedynie poświadczenie działu administracyjnego. Bibliotekarki nie poinformowano o konieczności uzupełnienia dokumentacji, a termin wypłaty nagrody przesunięto na 2023 r.
Czy słusznie?

Rozliczanie czasu pracy w delegacji służbowej osób zarządzających instytucją

W związku z nawiązaniem przez samorządową instytucję kultury współpracy międzynarodowej, osoby nią zarządzające (dyrektor, zastępca i główny księgowy) w dniach od 15 do 18 czerwca 2022 r. na zaproszenie instytucji odbyły zagraniczną delegację służbową zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 15 czerwca — czas przejazdu do miejsca docelowego, wylot o godzinie 08:50, przylot o 14:50 oraz wieczorna kolacja na zaproszenie strony goszczącej;
 • 16 czerwca (święto) i 17 czerwca — wizytacje, rozmowy i zwiedzanie ze stroną zapraszającą;
 • 18 czerwca — wylot o godzinie 14:45, czas powrotu do Polski około godziny 18:00.

Instytucja wzięła pod uwagę, że:

 • dniami wolnymi od pracy są soboty lub dni odpowiednio wyznaczone w harmonogramach pracy zapewniające taką samą liczbę dni wolnych z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w rozkładzie czasu pracy co liczbę sobót,
 • regulamin pracy obejmuje postanowienie, w którym pracownicy są objęci równoważnym systemem czasu pracy (wszyscy),
 • a także uwzględniła orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie rozliczania czasu pracy w delegacji służbowej oraz art. 131 § 2, art. 132 § 2 ust. 1, 149 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).

Czas pracy w delegacji służbowej rozliczono następująco:

 • 15 czerwca — czas przejazdu (zaliczony czas pracy 8 godzin) / uroczysta kolacja niezaliczona do czasu pracy,
 • 16 czerwca (Boże Ciało) — „praca w święto” — udzielenie w zamian dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, tj. do 30 czerwca / kwestie rozkładu aktywności w tym dniu powyżej 8 godzin pominięte ze względu na art. 149 § 2kp,
 • 17 czerwca — zaliczony czas pracy 8 godzin / kwestie rozkładu aktywności w tym dniu powyżej 8 godzin pominięte ze względu na art. 149 § 2 kp,
 • 18 czerwca 2022 r. — (sobota wolna) czas przejazdu poza normalnym czasem pracy — niezaliczany do czasu pracy i nienaruszający odpoczynku tygodniowego.

Kolejny dzień pracy to poniedziałek 20 czerwca 2022 r.
Czy prawidłowo policzono czas pracy?

Chorobowe w dodatkowym, wyznaczonym dniu pracy

Pytanie Gdy w sobotę wypada święto, np. Nowy Rok, to pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny, ale jeżeli pracownik tego dnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, to dzień wolny dodatkowo się nie należy. Dyrektor instytucji zarządzeniem wprowadził dzień wolny 16 czerwca (piątek po Bożym Ciele), w zamian za który pracownicy mieli świadczyć pracę w sobotę 24 sierpnia. Jednak pracownik akurat […]

Terminy rozliczenia nadgodzin

Instytucja przyjęła termin wypłaty wynagrodzenia z góry, do 27. dnia danego miesiąca, oraz 1-miesięczny okres rozliczeniowy.
Kiedy powinna wypłacić wynagrodzenie z tytułu nadgodzin dobowych i średniotygodniowych? Czy może to zrobić dopiero z kolejną wypłatą? Czy dozwolonym rozwiązaniem jest wypłata nadgodzin, np. do 10. dnia kolejnego miesiąca, gdy znane jest już rozliczenie czasu pracy poprzedniego miesiąca?