Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 636

Centrum usług wspólnych a odpowiedzialność za zamówienia publiczne

Muzeum posiada własny regulamin dotyczący udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających 130 000 zł, zgodnie z którym w zależności od wartości zamówienia wymagane jest stosowanie odpowiednich procedur i tym samym — odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zastosowanie (potwierdzenie rozeznania rynku, zamówienie, umowy itp.). Muzeum nie posiada własnej księgowości, jest obsługiwane przez centrum usług wspólnych (CUW).
Czy główny księgowy CUW, składając podpis na przedłożonym przez muzeum dokumencie do zapłaty odpowiada również za poprawność i kompletność załączników, które wynikają z regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł, czy też pełną odpowiedzialność za te dokumenty ponosi dyrektor muzeum przy założeniu, że w porozumieniu pomiędzy muzeum a CUW jest zapis, iż za przestrzeganie procedur i zasad wynikających z prawa zamówień publicznych odpowiada dyrektor jednostki obsługiwanej w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane samodzielnie?

Punkt gminnej informacji turystycznej prowadzony przez muzeum

Gminne muzeum chce uruchomić i prowadzić punkt gminnej informacji turystycznej oraz zamawiać i sprzedawać tam materiały informacyjne i promocyjne niedotyczące muzeum i jego działalności, ale innych atrakcji gminy i regionu.
Czy muzeum może prowadzić tego typu działalność gospodarczą i uzyskiwać z niej dochody?
Czy ewentualny zysk ze sprzedaży można przeznaczyć na działalność inną niż wymieniona w art. 2 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach) lub na kolejne tego typu zakupy, czy też wyłącznie na działalność określoną w art. 2 ustawy o muzeach?

Używanie do celów służbowych przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

Komu pracodawca wypłaca kilometrówkę? Czy pracownik musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu? Czy może tylko posiadać prawo jazdy, a samochód pożyczyć, np. od sąsiada, partnera itp.?
Czy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? Jeżeli trzeba, to czy co miesiąc, nawet gdy używanie samochodu prywatnego zdarza się sporadycznie, np. 3 razy w roku (nie w każdym miesiącu)? Kto prowadzi ewidencję przebiegu?

Forma zamówień poniżej 130 000 zł

Instytucja kultury kupuje wodę pitną dla pracowników. Niedawno wodę tę dostarczono na paletach. Na zakup nie ma ani zamówienia, ani umowy. Na fakturze widnieje pozycja „paleta” z kwotą do zapłaty.
Czy taka forma zakupu jest dozwolona w zamówieniach publicznych?
Czy uzyskanie informacji mailowej od pracownika firmy sprzedającej wodę odnośnie do zwrotu środków finansowych za paletę jest wyczerpujące dla zachowania formy pisemnej na dokonanie zakupu?
Czy na wszystkie zakupy towarów i usług, wyłączając te związane z działalnością kulturalną, należy zachowywać formę pisemną?

Kim jest kierownik w instytucji kultury?

Czy w strukturze organizacyjnej instytucji kultury słowo „kierownik” wskazuje na stanowisko, np. działu czy filii, czy też na funkcję, a co za tym idzie — czy pracownikowi można w ten sposób rozszerzyć zakres czynności np. o funkcję kierownika działu czy filii i wyznaczyć mu dodatek funkcyjny za zarządzanie grupą osób w swoim dziale?
Jak poprawnie stosować określenie „kierownik” i czy można używać innych określeń na wykonującego te same zadania, np. „koordynator pracy działu” lub jeszcze innych, które zostaną stworzone i wpisane do regulaminu wynagradzania i organizacyjnego?

Dodatek energetyczny dla instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury mogą starać się o dodatek energetyczny jako podmioty wrażliwe
  • Kwotę dodatku dla podmiotów wrażliwych ustala się na podstawie wzoru
  • Dodatek energetyczny wypłacają samorządy

Skutki błędnej kwalifikacji umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury, które zawierają umowy cywilnoprawne, są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu
  • W przypadku błędnego zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia instytucja musi dokonać korekty zapłaconych składek
  • W przypadku nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne można ją zaliczyć na poczet przyszłych zobowiązań wobec ZUS

Kontrola instytucji kultury przez radnego

Instytucja kultury nie zgadza się udostępnić radnemu wglądu w swoje dokumenty — faktury, rachunki. Argumentuje to między innymi tym, że radny nie jest członkiem komisji rewizyjnej, a komisja ta nie ma sporządzonego i zatwierdzonego planu kontroli. Natomiast radny uważa, że może przeprowadzić kontrolę instytucji z uwagi na treść art. 24 ust. 2 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), z którego wynika, że w czasie wykonywania mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do:
uzyskiwania informacji i materiałów dotyczących instytucji kultury, takich jak faktury, zawarte z nią umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.,
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
wglądu w działalność — w statut, regulaminy itp.
Ponadto radny na łamach lokalnej prasy i w mediach społecznościowych informuje, że instytucja kultury nie chce mu udostępnić dokumentów finansowych i że prawdopodobnie ma coś do ukrycia.
Jak można się obronić przed natarczywością i agresją radnego?

Zastrzeżenia w umowie z agencją artystyczną dotyczące kary umownej

Na potrzeby organizacji koncertu instytucja podpisuje umowę z agencją. Agencja zastrzegła chorobę artysty jako siłę wyższą, która powoduje, że jej wystąpienie nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty kar umownych. Choroba artysty to wypadek losowy, trudny do przewidzenia, ale w razie jego zaistnienia instytucja kultury zostaje bez artysty i z poniesionymi wydatkami na organizację koncertu. Trudno w takiej sytuacji zmienić termin, bo koncert jest planowany w ramach festiwalu plenerowego. Wydaje się słuszne, że agencja powinna w takiej sytuacji zapewnić innego artystę lub zwrócić koszty poniesione przez instytucję kultury.
Czy można zrobić takie zastrzeżenie w umowie?

Dodatek energetyczny dla instytucji kultury

Czy bibliotekom publicznym będzie przysługiwał tzw. dodatek energetyczny? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie i w jakich okolicznościach?

Organy doradcze w instytucji kultury w najnowszym orzecznictwie

  • Statut instytucji kultury powinien wymieniać organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
  • Do niedawno przyjmowano, że organy doradcze, jako niezdefiniowane w ustawie, nie są niezbędnym elementem statutu, co potwierdzało m.in. orzecznictwo
  • Pojawiły się jednak rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające jednoznacznie, że organy doradcze są niezbędne w każdej instytucji

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora

Kierowniczkę biblioteki publicznej (pracuje w instytucji od 15 sierpnia 1983 r.) powołano na stanowisko dyrektora na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. W styczniu 2022 r. nabyła ona prawa do emerytury i zaplanowała na nią odejść z końcem września br.
Jaki jest okres wypowiedzenia — kiedy powinna złożyć u wójta wniosek o odwołanie ze stanowiska dyrektora w związku z przejściem na emeryturę?
Co powinna napisać we wniosku o odwołanie, aby było skuteczne?
Czy należy się jej odprawa i nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy?
Kto przygotowuje dla niej świadectwo pracy?