Podatki

W dziale Podatki znajdą Państwo porady dotyczące rozliczenia VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania podatków od wynagrodzeń pracowników i współpracowników oraz zagadnienia związane z podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem od nieruchomości.

Liczba artykułów w dziale: 630

Nieodpłatne użyczenie sprzętu a korekta VAT

Instytucja kultury w 2022 r. użyczyła nieodpłatnie organizatorowi następujące wyposażenie zakupione do działalności opodatkowanej VAT z pełnym odliczeniem VAT:

  • aparat fotograficzny o wartości netto 3491,06 zł (zakup z 2015 r.),
  • dron o wartości netto 3739,02 zł (zakup z 2021 r.).

Czy odliczenie 100% VAT jest prawidłowe?
Czy ze względu na zmianę wykorzystania środków trwałych należy skorygować VAT?

Upominki świąteczne dla osób uczestniczących w zajęciach instytucji kultury

Instytucja kultury organizuje akcję mikołajkową o regionalnych tradycjach świątecznych dla uczestniczących w jej zajęciach dzieci. W ramach akcji rozdawane będą paczki z drobnymi upominkami (np. gadżety, słodycze). Obdarowane osoby nie są związane z instytucją stosunkiem pracy ani żadnym innym stosunkiem cywilnoprawnym. Nie ma możliwości ustalenia, jaka wartość paczki przypadnie na każdą obdarowaną osobę.
Czy instytucja powinna posiadać potwierdzenia odbioru takich upominków?
Czy osoby obdarowane uzyskują przychód z innych źródeł i instytucja kultury powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy i powinna wystawiać informację PIT-11, w której wykaże przychód z tytułu tych paczek? Czy znajdzie tu zastosowanie zwolnienie z podatku?

Stawka VAT na bilety w instytucji zwolnionej podmiotowo

Instytucja kultury jako organizator wydarzenia podpisała umowę o współpracy z serwisem profesjonalnie zajmującym się sprzedażą biletów na jej koncerty. Instytucja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
Jaką należy ustalić stawkę VAT za bilety (8%, 23% czy zwolnienie od VAT)?

Wynagrodzenie z tytułu utrzymywania uchodźców z Ukrainy a zwolnienie podatkowe

Biblioteka miejska podpisała z gminą umowę w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 12 ust. 1 i 10 oraz ust. 11, 13, 16 i 17 Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy). W jej ramach świadczy usługi w zakresie zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy. Za udzielane świadczenia biblioteka otrzymuje — na podstawie wystawionej faktury — wynagrodzenie w stałej kwocie dziennie za osobę. Biblioteka korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).
Czy otrzymane wynagrodzenie należy opodatkować, czy od uzyskanego dochodu z tego tytułu i przekazania go na cele statutowe również będzie możliwe skorzystanie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop?

Stawka VAT na zajęcia w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury oferuje zajęcia, m.in. jogę, pilates, taekwondo (w tym rodzinne), dźwiękoczułość (relaksacja przy dźwiękach), fitbalet z pilatesem dla dorosłych (połączenie zajęć baletowych, fitnessu i pilates), gimnastyka artystyczna dla seniorów, robotyka i programowanie dla dzieci, warsztaty naukowe — eksperymenty dla dzieci, warsztaty dietetyczne.
Jaka jest prawidłowa stawka VAT (lub zwolnienie od VAT) na opisane zajęcia?

Opłata za badania przeprowadzone przez służby sanitarne

Czy opłata za kwestionowane badania (pomiary stężenia pyłu na stanowisku pracy „renowator”) nałożona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stanowi koszt podatkowy muzeum? Jak należy zaewidencjonować taką opłatę?

Pożyczka między jednostkami organizacyjnymi gminy a podatek od czynności cywilnoprawnych

Centrum kultury będące podatnikiem VAT otrzymało pożyczkę od innej jednostki organizacyjnej tej samej z gminy (również podatnika VAT). Pożyczka jest oprocentowana i będzie generowała odsetki, które później mogą zostać w części lub w całości umorzone.
Czy centrum kultury powinno zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) od tej czynności?

Upominki dla współpracowników a podatek dochodowy

Ośrodek kultury prowadzi od kilku lat dziecięcą grupę kabaretową. Przez ten czas grupa otrzymała 23 nagrody za udział w ogólnopolskich konkursach. W tym roku zaplanowano zakończenie jego działalności. Ośrodek chciałby, w ramach podziękowania, kupić dla wszystkich dzieci karnety upominkowe każdy po 200 zł.
Czy taki wydatek można potraktować jako koszt uzyskania przychodu? Czy jest to przychód dla osób, które otrzymają takie karnety?

Otrzymane wpłaty z tytułu usług przyszłych jako przychód podatkowy

Instytucja kultury prowadzi wydarzenia kulturalne i warsztaty, za które pobiera opłaty z góry. W swoim regulaminie określiła, że w zależności od rodzaju zajęć i ich ceny:

  • wpłaty za I semestr przyjmuje do 15 października 2022 r., za II semestr — do 11 marca 2023 r.; można też dokonać wpłaty za cały rok z góry. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z przyczyn zaistniałych po stronie uczestnika, m.in. z powodu rezygnacji z zajęć;
  • zajęcia opłaca się za każdy miesiąc z góry, w formie przedpłaty, nie później niż do 25. dnia miesiąca poprzedzającego. W przypadku nieobecności uczestnika spowodowanej chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim opłatę miesięczną odpowiednio się zmniejsza. W przypadku odwołania powyżej 10% zajęć instytucja zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych terminów zajęć bądź zwrotu części czesnego.

Wpłaty dokonywane z góry ujmowane są na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, a w miesiącu, w którym nastąpi realizacja usługi, przychód przeksięgowuje się w przychody bieżącego okresu. W razie braku możliwości zrealizowania usług, za które otrzymano wpłatę, dyrektor decyduje o zwrocie wpłat i następuje wyksięgowanie ich z konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wpłaty dotyczą konkretnej usługi, dokonywane są w całości i nie przewiduje się ich końcowego rozliczenia.
Czy w takiej sytuacji wpłaty te mają charakter definitywny i należy je traktować jako faktyczną zapłatę, co oznaczałoby, że wystąpi obowiązek w podatku dochodowym w momencie otrzymania zapłaty?
Czy też wpłaty mają charakter ostateczny, chociaż są ujmowane na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, a w bilansie wykazuje się je w części „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”, a także istnieje ryzyko niezrealizowania usługi i konieczności zwrotu pobranych uprzednio wpłat? Czy jednak wpłatę za zajęcia należy traktować jako formę przedpłaty i wtedy przychód powstaje w momencie realizacji usługi? Jak wykazać te wpłaty w zeznaniu CIT-8?

Wpisowe za bieg a limit zwolnienia podmiotowego od VAT

Do podstawowych zadań statutowych centrum kultury należy m.in. organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, popularyzacja kultury, kultury fizycznej, sportu, zdrowego stylu życia. Instytucja zarządza obiektami sportowymi, tj. odkrytym basenem kąpielowym, boiskiem sportowym oraz tzw. orlikiem. Dochody z działalności gospodarczej instytucji przeznaczone są na realizację celów statutowych i finansowanie kosztów bieżącej działalności. Centrum korzysta ze zwolnienia podmiotowego od VAT.
Czy organizując bieg i pobierając opłatę startową w postaci wpisowego, instytucja kultury może korzystać ze zwolnienia od VAT i nie wliczać wartości tej sprzedaży do limitu 200 000 zł?

Pobieranie opłat za sprzedaż towarów i usług na imprezie plenerowej

W sezonie letnim instytucja kultury jest współorganizatorem wielu imprez plenerowych, np. dni miasta. W trakcie takiego wydarzenia firmy zewnętrzne prowadzą sprzedaż, np. waty cukrowej, balonów, czy też wstępu do mini wesołego miasteczka dla dzieci itp. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT, a teren, na którym odbywa się wydarzenie, został jej oddany do dyspozycji na podstawie umowy użyczenia, czyli nieodpłatnie.
Jakim tytułem należy pobrać opłaty od firm zewnętrznych, sprzedających swoje towary i usługi na terenie wydarzenia?
Jak ewidencjować wpłaty gotówki od osób fizycznych, jeśli instytucja dysponuje wyłącznie kasą fiskalną w jej budynku, a opłaty pobierane są w terenie, kilka kilometrów od budynku?

Import usług spoza UE

Samorządowa instytucja kultury wykupiła na własne potrzeby dostęp do popularnego programu graficznego. Sprzedawcą jest firma z Australii, która nie posiada oddziału w UE. Po zrealizowaniu płatności Instytucja otrzymała fakturę VAT w złotych. Instytucja kultury jest zwolniona przedmiotowo z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Czy w związku z zakupem programu wystąpił import usług spoza UE dla podatnika zwolnionego z VAT? Jeśli tak, to jak należało wykazać taką transakcję?