Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 143

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe obowiązki mają instytucje kultury w związku z oszczędzaniem energii już od grudnia 2022 r.?
 • Na jakich zasadach wypłacać nagrodę jubileuszową w instytucjach kultury?
 • Jaką stawkę VAT ustalić za zajęcia ruchowe oraz edukacyjne prowadzone w instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach dofinansowanie otrzymane w ramach programów: Kraszewski. Komputery dla bibliotek oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0?
 • Czy osoby obdarowane paczkami świątecznymi biorące udział w akcji mikołajkowej osiągają z tego tytułu przychód do opodatkowania?
 • W jakiej formie udokumentować zamówienia podprogowe o wartości do 130 000 zł w instytucji kultury? Czy wystarczy e-mail wykonawcy?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak należy zakwalifikować urządzenia, ogrodzenie i prace budowlane w Klasyfikacji Środków Trwałych?
 • Jak należy zaksięgować zdjęcie ze stanu magazynowego i podarowanie książki?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jaki sposób należy udokumentować staż pracy?
 • Na co zwrócić uwagę, wypełniając wniosek o dodatek energetyczny dla instytucji kultury i jak zaksięgować jego otrzymanie?
 • Czy wpisowe na organizowany przez instytucję kultury bieg ujmuje się w limicie 200 000 zł zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jak rozliczyć inwestycję w ogrodzeniu budynku należącego do organizatora?
 • Czy w przypadku błędnego zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia instytucja może wystąpić o zwrot części składek na ubezpieczenia społeczne leżących po stronie zleceniobiorcy?
 • Jakie przychody instytucji zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych?
 • Na jakich kontach ująć druk i zakup materiałów reklamowych?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią definitywny przychód podatkowy?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy instytucja kultury może wypłacić wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku w styczniu następnego i sfinansować je z dotacji na nowy rok?
 • Czy opłata za kwestionowane badania (pomiary stężenia pyłu) nałożona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stanowi koszt podatkowy muzeum?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucjom kultury należy się dodatek energetyczny?
 • Czy wypłacać dodatek funkcyjny za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim i na urlopie?
 • Czy radny ma prawo kontrolować faktury instytucji kultury?
 • Jakich przeksięgowań dokonać po zmianie wartości składników majątku, które instytucja zalicza do środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i w czasie?
 • Które przychody instytucji uwzględniać w limicie 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia w VAT?
 • Dlaczego statut każdej instytucji kultury powinien zawierać postanowienia dotyczące organów doradczych oraz sposobu ich powoływania?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy ujemny fundusz instytucji jest błędem?
 • Jak pobierać opłaty za sprzedaż towarów i usług na imprezie plenerowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucja kultury może środki własne ulokować w obligacjach?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może odebrać wolne za przepracowane weekendy i święta?
 • Czy organizator może w ciągu roku zmniejszyć dotację podmiotową?
 • Jakie są nowe zasady nowe zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Czy umowa zawarta z urzędem pracy wchodzi do limitu umów na czas określony?
 • Kiedy dyrektor powinien złożyć u organizatora wniosek o odwołanie ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak prawidłowo zaksięgować przekazanie budynku instytucji kultury przez organizatora?
 • Jakie zaświadczenie dla potrzeb odprowadzania i zgłaszania podatku w USA należy wypełnić, jeśli instytucja osiąga dochody z kanału na YouTubie?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe zasady składania oświadczeń o pomniejszeniu zaliczki na podatek przez płatnika będą obowiązywać instytucje kultury od początku 2023 r.?
 • Czy dyrektor lub inny pracownik może opłacić prywatną kartą płatniczą fakturę za materiały biurowe dla instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może zawrzeć w regulaminie wynagradzania korzystniejsze niż powszechnie obowiązujące zasady wpłacania dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego?
 • W jakim przypadku — według najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych — koncert z wykonywaniem utworów własnych i coverów można uznać za umowę o dzieło?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy zawsze trzeba stosować formułę dotyczącą planu finansowego narzuconą przez organizatora?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja darowizn książkowych na kontach zespołu 4 i 5?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy dyrektor biblioteki może otrzymać odprawę emerytalną w wysokości określonej w regulaminie wynagradzania, czyli sześciomiesięczne wynagrodzenie?
 • Czy odwołany dyrektor, którego organizator zwolnił z obowiązku świadczenia pracy, może w tym czasie odwołać udzielone wcześniej innemu pracownikowi pełnomocnictwo do zarządzania instytucją?
 • Czy zakup książek do biblioteki można sfinansować dotacją podmiotową?
 • Czy głównej księgowej zatrudnionej w instytucji kultury należą się przyznawane pracownikom: bony ze środków na wynagrodzenia z okazji świąt, świadczenie urlopowe, czy dofinansowanie do zakupu okularów?
 • Kiedy nagroda w konkursie zorganizowanym przez instytucję stanowi przychód zwycięzcy?
 • Czy można odliczyć VAT z faktur za nocleg i posiłek dla artystów?
 • Jak ująć w księgach i wykazać w planie finansowym zakup muzealiów z dotacji celowej?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy faktura za dokumentację projektową zwiększa wartość środka trwałego?
 • Jakie skutki w VAT rodzi otrzymanie środka trwałego w darowiźnie?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na co zwrócić uwagę, zatrudniając uchodźców z Ukrainy?
 • Jak ująć przychody i koszty w CIT-8 oraz nocie podatkowej?
 • Jakich obowiązków należy dopełnić, aby — ze względu nie nieosiągnięcie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jakie są konsekwencje braku umowy z autorem książki wydanej przez instytucję kultury?
 • Pod jaką pozycją ująć refundację i przychody z najmu w rachunku zysków i strat?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż biletów do kina prowadzonego przez instytucję kultury dla półkolonii, której organizację refunduje instytucji ośrodek pomocy społecznej?
 • Czy dyrektor może wziąć urlop wypoczynkowy na zakończenie trwania swojego powołania i jak w tym przypadku przekazać obowiązki i dokumenty nowemu dyrektorowi?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na jakich zasadach instytucje kultury mogą rozpatrywać wnioski o wypłatę świadczenia związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy?
 • Które dochody i koszty wykazać w nocie podatkowej?
 • Czy dyrektorowi instytucji kultury należy waloryzować wynagrodzenie, skoro taki zapis znajduje się w regulaminie wynagradzania?
 • Jak dla celów podatkowych traktować uchodźcę z Ukrainy, który wykonuje koncert dla instytucji kultury?
 • Czy w umowie z pracownikiem trzeba zawrzeć na piśmie informację o możliwych innych godzinach pracy, czy też jest to kwestia umowy ustnej między pracownikiem a pracodawcą?
 • Czy zmiana przeznaczenia środka trwałego powoduje konieczność skorygowania VAT odliczonego?
 • Gdzie w sprawozdaniu Rb-N ująć przedpłaty?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucja kultury może przeznaczyć przychód z biletów na wydarzenie na pomoc uchodźcom z Ukrainy? Czy może przekazać w darowiźnie artykuły spożywcze?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu od 10 lat w instytucji kultury, który w 2019 r. został powołany na stanowisko dyrektora, należy założyć nowe akta osobowe?
 • Czy wzbogacenie stałej wystawy o dodatkową atrakcyjną tematykę historyczną powoduje konieczność stosowania prewspółczynnika w rozliczeniu VAT?
 • Czy przewodniczący rady gminy może przyznać nagrodę roczną dla dyrektora gminnego ośrodka kultury?
 • Czy instytucja może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania nabytego oprogramowania o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł?
 • Czy skarbnik gminy może kontrolować instytucję, jeśli jej księgowość została przekazana do CUW działającego przy urzędzie miasta?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak zaksięgować abonament za najem miejsc parkingowych dostępnych dla pracowników i osób współpracujących z muzeum?
 • Czy przy zwiększeniu zakresu obowiązków głównego księgowego o kwestie związane z kadrami i płacami konieczne jest zawarcie kolejnej umowy o pracę?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakich obowiązków i w jakim terminie powinna dopełnić instytucja, aby skorzystać z ulgi na gaz?
 • Czy instytucja kultury może podpisać umowę sponsoringową z przedsiębiorcą, który chce wesprzeć finansowo instytucję i skorzystać z nowej ulgi podatkowej?
 • Kiedy kierować pracownika na badania kontrolne po kwarantannie i izolacji związanej z COVID-19?
 • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kawiarni prowadzonej w instytucji kultury?
 • Jak rozliczyć VAT od nieodpłatnego przekazania publikacji?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może odmówić zakupu kuchenki mikrofalowej dla pracowników?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy można rozliczyć wspólne przedsięwzięcie notą księgową?
 • Na jak długo dyrektor biblioteki głównej może zawiesić działalność jej filii?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jakiej formie przekazać organizatorowi sprawozdanie do zatwierdzenia
 • Jak prawidłowo wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej?
 • Czy przyznanie dodatkowego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 albo przyznanie finansowego bonusu dla zaszczepionych to nierówne traktowanie pracowników?
 • Jak stosować nowe, poprawiające Polski Ład, rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • W jakich sytuacjach można uznać, że instytucja kultury otrzymuje pomoc publiczną, tzw. pomoc de minimis?
 • Czy usługi archeologiczne wchodzą w limit zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jakie możliwości ma pracodawca, jeśli pracownik wykona obecnie badanie okresowe, ale nie uzyska orzeczenia o zdolności do pracy?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy wynagrodzenie artystów biorących udział w koncercie z okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można pokryć z dotacji podmiotowej?
 • Czy zmianę wynagrodzenia głównego księgowego (podwyżkę) należy wprowadzić zarządzeniem dyrektora, czy wystarczy samo porumienienie zmieniające umowę o pracę?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Polski Ład:
  • Jak obliczać płace pracowników po zmianach w podatkach od 2022 r.?
  • Jakie ulgi podatkowe czekają na podmioty wspierające działalność kulturalną?
  • Czy instytucje kultury mają obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych?
  • Czy przepisy dotyczące podatku minimalnego w CIT dotyczą instytucji kultury?
 • Czy pracownik urzędu gminy, działający na podstawie upoważnienia wójta, może przeprowadzić kontrole płac i zatrudnienia w gminnym ośrodku kultury?
 • Jak wykorzystać środki pochodzące z zysku z lat ubiegłych?
 • Czy sprzedaż złomu z biblioteki gminnej wymaga rejestracji w BDO?
 • Czy środki zaplanowane w planie finansowym na wynagrodzenia można częściowo przeznaczyć na inne cele statutowe?
 • Jak długo należy przechowywać karty ewidencji czasu pracy i wnioski urlopowe pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Na jakie konto księguje się wypłatę odprawy pośmiertnej?
 • Jaką stawką VAT opodatkować usługę nagłośnienia?