Finanse

W dziale Finanse znajdą Państwo porady dotyczące polityki rachunkowości, przestrzegania zasad finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z organizatorem oraz rozliczania projektów.

Liczba artykułów w dziale: 984

Przekazanie książek

Instytucja kultury zajmuje się sprzedażą książek. Prowadzi też muzeum, w którym chce umieścić po egzemplarzu sprzedawanych przez siebie książek.
Jak należy zaksięgować zdjęcie ze stanu magazynowego i podarowanie książki?

Plac zabaw i prace budowlane w Klasyfikacji Środków Trwałych

Ośrodek kultury dostał dofinansowanie na budowę placu zabaw. W jego skład wchodzą urządzenia, ogrodzenie, prace budowlane (kostka, krawężniki, nawierzchnie piaskowe, monitoring). Urządzenia i ogrodzenie zakwalifikowaliśmy do grupy 291 ze stawką amortyzacji 2,5%.
Jak należy zakwalifikować urządzenia, ogrodzenie i prace budowlane?

Koncert w przyszłym roku

Czy instytucja kultury, nie mając jeszcze zatwierdzonego planu finansowego na 2023 r., może podpisać w tym roku umowę na koncert, który miałby odbyć się przyszłym roku? Wszystkie płatności z nim związane byłyby realizowanie w 2023 r.

Dotacja na inwestycję

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na inwestycję (ulepszenie w obcym środku trwałym). Wpływ dotacji zaksięgowała na koncie 131 „Rachunek bankowy” w korespondencji z kontem 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Po zakończeniu inwestycji wydatki z konta 080 „Środki trwałe w budowie” ujęto na koncie 011 „Środki trwałe”. Od ustalonej wartości instytucja dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Czy takie działanie jest prawidłowe? A może, aby rozliczyć dotację celową, powinna całość wydatków przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Remont pomieszczeń w obcym środku trwałym — wykazanie kosztów w planie finansowym

Instytucja kultury oprócz działalności kulturalnej prowadzi działalność gastronomiczną wpisaną do działań statutowych. W celu rozwinięcia tej działalności zamierza z własnych przychodów przeprowadzić remont pomieszczeń w obcym środku trwałym o wartości 50 000 zł.
W jaki sposób ująć takie wydatkowanie w planie finansowym oraz jak rozliczyć podatek od osób prawnych?

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

W przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości w muzeum umieszczono zapis, zgodnie z którym muzealia podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Kultury z 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zakresu form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania zabytków). Przewiduje ono ich weryfikację co 5 lat od daty zakończenia poprzedniej kontroli. Z kolei Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) określa terminy inwentaryzacji aktywów i pasywów raz na 4 lata.
Muzeum przeprowadziło komisyjną kontrolę zgodności wpisów według stanu na 29 września 2017 r. Kierując się zapisem z polityki rachunkowości, muzeum ustaliło spis z natury na 2022 r.
Czy termin inwentaryzacji zostanie zachowany?

Księgowanie książek wydanych przez instytucję

Miejskie centrum kultury (MCK) planuje wydanie tomiku poetyckiego dla dzieci, który sfinansuje z dotacji podmiotowej. Jego autorami są członkowie grupy literackiej działającej w instytucji, a ilustracje przygotują dzieci uczestniczące w organizowanych w centrum zajęciach plastycznych. MCK nie zawarło z twórcami lub ich opiekunami prawnymi umowy autorskiej, a jedynie otrzymało od nich (oraz rodziców) oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich.
Każdy z twórców ma otrzymać bezpłatnie po 5 egzemplarzy autorskich książek, a pozostałe egzemplarze pozostaną w centrum i będą przekazywane również nieodpłatnie jako upominki oraz materiały promocyjne podczas organizowanych przez instytucję imprez. Instytucja nie planuje natomiast sprzedaży tomików poetyckich, a ewidencję kosztów prowadzi na kontach zespołu 4 i 5. Nie prowadzi magazynu, stosuje metodę ewidencji polegającą na odpisywaniu w koszty wartości produktów gotowych w momencie ich wytworzenia.
Jak prawidłowo zaksięgować wydanie tomiku poetyckiego oraz pozostałe operacje związane z przyjęciem i rozchodem egzemplarzy książki?
Czy egzemplarze książek otrzymane nieodpłatnie przez autorów będą stanowiły dla nich przychód?

Dofinansowanie w programach to rodzaj dotacji

Instytucja kultury otrzymała dofinansowanie na zadania w ramach programów:

  • „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki (zakup komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowania w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł) oraz
  • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0″ K.I. 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

Na jakich kontach zespołu 7 księgować wpływ takich dofinansowań? Gdzie w rachunku zysków i strat prezentować dotacje inne niż podmiotowa i celowa?

Wynagrodzenie za bieżący rok płatne w roku następnym

Czy instytucja kultury może wypłacić wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku w styczniu następnego i sfinansować je z dotacji na nowy rok – przy założeniu, że dotacja na rok poprzedni została w całości wydatkowana?

Dotacja na dokumentację projektową

Instytucja kultury otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej remontu dachu obiektu”.
Jak zaksięgować otrzymane środki?

Środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym

Pytania dotyczą środków pieniężnych pozostałych z lat ubiegłych.
W której pozycji planu finansowego wykazać środki pieniężne pozostałe z lat ubiegłych, oprócz oczywiście środków pieniężnych na początek roku, i na co można przeznaczyć środki z lat ubiegłych?
Czy powinno się przeznaczyć środki pieniężne własne z zeszłego roku na inwestycje, aby nie powstała strata?
Czy w planie finansowym można zaplanować stratę?

Pozostałe przychody operacyjne

Centrum kultury wykonało usługę dowozu darów dla Ukrainy na granicę. Czy przychód z tej usługi można zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych?
Instytucja kultury udzieliła również wyłączności na usługi gastronomiczne podczas imprezy plenerowej. Czy można zakwalifikować je jako pozostałe przychody operacyjne?