Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zapoznaniu się z wnioskiem Biblioteki Filmoteki Narodowej — Instytutu Audiowizualnego oraz opinią Krajowej Rady Bibliotecznej wpisał Bibliotekę FINA na listę bibliotek naukowych.

Biblioteki naukowe (art. 21 ust. 1 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach):

  • służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
  • prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

Do bibliotek naukowych może zostać zaliczona biblioteka, w której (§ 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu):

  • znajduje się specjalistyczny zasób biblioteczny w zakresie co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej, który służy do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawiera wyniki badań;
  • zatrudniony jest co najmniej jeden pracownik ze stopniem naukowym w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych albo artystycznych zaliczonych do dziedziny nauki obsługiwanej przez bibliotekę, prowadzący działalność naukową albo działalność upowszechniającą naukę;
  • znajduje się infrastruktura techniczna i teleinformatyczna zapewniająca dostęp do bazy elektronicznych czasopism naukowych oraz do innych elektronicznych baz danych służących do prowadzenia prac naukowych.

Biblioteka Filmoteki Narodowej — Instytutu Audiowizualnego zawiera ponad 30 000 książek i około 1000 tytułów czasopism polskich i zagranicznych o tematyce filmowej oraz o mediach audiowizualnych. Znajduje się w niej także obszerny zbiór materiałów archiwalnych dotyczących polskiej kinematografii: materiały literackie, w tym scenariusze, scenopisy, listy montażowe i dialogowe, projekty scenograficzne, plakaty, fotosy, programy filmowe, nuty, wycinki prasowe, nagrody oraz inne dokumenty związane z produkcją filmów. Zbiory specjalne obejmują rękopisy, egzemplarze archiwalne oraz druki rzadkie. Biblioteka FINA ma również dostęp do baz danych, w tym do bazy bibliograficznej Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych FIAF.