W Dz.U. z 27 kwietnia 2022 r. pod poz. 914 opublikowano Europejską Konwencję o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzoną w Strasburgu 8 listopada 2001 r.

Celem konwencji jest m.in. zapewnienie ochrony europejskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz jego uznania zarówno jako formy sztuki, jak i zapisu naszej przeszłości, przez gromadzenie, zachowanie i udostępnianie materiałów filmowych dla celów kulturowych, naukowych i badawczych, w interesie publicznym.

Natomiast z oświadczenia rządowego z 10 marca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego (Dz.U. z 27 kwietnia 2022 r. poz. 915) wynika, że konwencja w stosunku do Polski weszła w życie 1 czerwca 2022 r.