W Dz.U. z 10 maja 2022 r. pod poz. 975 opublikowano Ustawę z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zmiany dotyczą Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z jej art. 11 ust. 2 pkt 4, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

Nowelizacja zmienia art. 32 ustawy o ochronie lokatorów, który teraz stanowi, że w razie wypowiedzenia najmu najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do 31 grudnia 2024 r., na właściwej gminie.

Przed zmianą obowiązek ten ciążył na gminie do końca 2021 r.

Ustawa obowiązuje od 11 maja, ale z mocą od 1 stycznia 2022 r.