W Dz.U. z 11 maja 2022 r. pod poz. 986 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Z rozporządzenia wynika, że wyznaczono Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz udostępniania sprawozdań finansowych naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi finansów (art. 27 ust. 2b Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Rozporządzenie obowiązuje od 26 maja 2022 r.