W Dz.U. z 19 kwietnia 2022 r. pod poz. 845 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu obejmującą drogi, których zarządcą jest gmina, do której zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych innych niż:

  • elektryczne,
  • napędzane wodorem,
  • napędzane gazem ziemnym,
  • wyłączone na podstawie uchwały rady gminy.

Pojazdy takie oraz korzystające z wyłączeń na podstawie uchwały rady gminy, uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się nalepką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Wzór właśnie takiej nalepki określa rozporządzenie. Nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł i która stanowi dochód gminy.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 maja 2022 r.