W Dz.U. z 5 października 2022 r. pod poz. 2053 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia MKiDN z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia dotacji celowej można udzielić po złożeniu wniosku do:

 • MKiDN przez osobę fizyczną, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę organizacyjną, będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa (dalej: Lista) albo do rejestru zabytków albo jednostkę organizacyjną posiadającą w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru zabytków;
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce położenia albo przechowywania zabytku przez osobę fizyczną, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę organizacyjną będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadającą taki zabytek w trwałym zarządzie.

Po zmianie wniosek do:

 1. MKiDN składa się do dnia określonego każdorazowo w ogłoszeniu o naborze wniosków, przypadającego w roku:
  • w którym dotacja celowa ma być udzielona — w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,
  • poprzedzającym przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru lub w którym dotacja celowa ma być udzielona — w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone,
 2. wojewódzkiego konserwatora zabytków składa się do:
  • 30 czerwca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona — w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,
  • 30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru — w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone

począwszy od dnia określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków. Okres naboru wniosków wynosi co najmniej 30 dni.

MKiDN ogłasza w ciągu roku co najmniej po jednym naborze wniosków. Ogłoszenia o naborze wniosków umieszcza się na stronie podmiotowej BIP odpowiednio MKiDN lub wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Rozporządzenie obowiązuje od 20 października 2022 r.