Polityka prywatności to miejsce, w którym dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków informuje, że gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L nr 119, s. 1) — dalej: RODO:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości — co oznacza przetwarzanie Twoich danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • ograniczenia celu — co oznacza zbieranie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • minimalizacji danych — czyli adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane;
 • prawidłowość — prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane — dla Ciebie to znaczy, że podejmiemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • ograniczenie przechowywania — co znaczy, że Twoje dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; Twoje dane osobowe można jednak przechowywać przez okres dłuższy wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 • integralność i poufność — co znaczy przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy — i w takim zakresie, w jakim — spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO Wydawnictwo Prawo dla Praktyków informuje:

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Prawo dla Praktyków z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 34 lok. 37; adres do korespondencji: ul. 3-go Maja 4 lok. 25 98-200 Sieradz.

II. Jak możesz się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

III. W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?

Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś przy zawarciu umowy sprzedaży naszych produktów lub świadczenia naszych usług, lub wykonując swoje prawa wynikające z zawartych umów sprzedaży (jak np., otrzymanie hasła i loginu do serwisu Poradnik Instytucji Kultury Online, zwracanie się do redakcji o rozwiązanie Twojego problemu prawnego, korespondencja z Działem Obsługi Klienta), jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie na podstawie ogólnodostępnych danych kontaktowych zawartych na stronach internetowych instytucji kultury, umieszczonych np. w BIP.

IV. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży naszych produktów i usług, w tym m.in.:

 • wysyłki zamówionych publikacji,
 • umożliwienia korzystania z wersji online Poradnika Instytucji Kultury;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, w tym pytań merytorycznych do redakcji Poradnika Instytucji Kultury (np. przez formularz kontaktowy lub adres e-mail info@prawodlapraktykow.pl);
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy ją złożysz;
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym ich przedłużeniem (prenumerata, dostęp do serwisu Poradnik Instytucji Kultury Online).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydawnictwa Prawo dla Praktyków, a mianowicie:

 • sprzedaży produktów i usług w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą — przez e-mail oraz telefon;
 • związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz, statystyk i badań w celu lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, określenia poziomu zadowolenia naszych klientów z dostarczanych produktów i świadczonych usług;
 • monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi, np. Google Analitics);
 • profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi, które mogą Cię zainteresować;
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Wydawnictwa Prawo dla Praktyków, lub
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, m.in.: ustawy o podatku od towarów i usług czy ustawy o rachunkowości.

V. Jakie są Twoje uprawnienia?

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa — zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci również prawo:

 1. uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych;
 2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 4. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych — Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie zobowiązują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. do przenoszenia danych — w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora;
 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw — masz możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, plus 1 rok od końca roku, w którym wygasła umowa; dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
 3. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

VII. Komu możemy ujawnić Twoje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Nie użyczamy, nie przekazujemy i nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych innym osobom, firmom lub instytucjom. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

 • udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi;
 • wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana;
 • firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Ciebie;
 • udostępnienie takie wynika z przepisów prawa — na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Jednocześnie musisz wiedzieć, że:

 • korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np. usług księgowych, informatycznych, obsługi marketingowej. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo;
 • zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom lub instytucjom zbiorczych danych statystycznych, dotyczących ogólnej liczby użytkowników i oglądalności naszych serwisów internetowych. Dane takie nie pozwalają jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników ani ich zachowań w serwisie.

VIII. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów lub usług albo korzystania z nich (np. zalogowania się do Poradnika Instytucji Kultury Online). Bez ich podania nie możemy zawrzeć umowy.

IX. Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Informujemy, że korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, co ma wpływ na to, jakie informacje marketingowe — najbardziej dostosowane do Twoich potrzeb — będziesz otrzymywać.

Wykonujemy profilowanie na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, o lokalizacji, zainteresowaniach.

X. Jak chronimy Twoje dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych.

Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych).

Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

XI. Jak wykorzystujemy cookies?

Nasza polityka cookies została omówiona na osobnej stronie.